Apple Tree

ЗА НАС

Нашето здружение ЕПЛ ТРИ се занимава со зајајакнување на свеста за значењето на жената во Општеството, нејзин напредок,охрабрување и нејзино креативно изразување. Развивање на претприемачки вештини, поддршка на
можности за бизнис жените ширум светот. Зголемување на самодовербата и волјата за учество на жените во носење на клучни одлуки, општествено одговорни одлуки, согласно нивните можности, потреби и предизвици. Зголемување на взамна соработка на жените од урбаните и руралните средини за да се намали постоечкиот дискриминирачки јаз меѓу нив.

ЕПЛ ТРИ Се занимава и со поттикнување, следење и развивање на креативноста и критичкото мислење кај жените и поттикнување на самодовербата кај жените.

ВИЗИЈА И МИСИЈА
НА ЕПЛ ТРИ

goal

Визијата на Здружението ЕПЛ ТРИ е:одбирање соодветен начин каде женитe ќе излезат од постоечката матрица, ќе се усовршат преку практични примери, дискусии,
состаноци, настани и сл.

mision

Мисијата на Здружението е поддршка и напредок на жените, менување на нивниот начин на живот и поттикнување да се отваруваат во животот, да се менуваат и се отвараат кон нови животни предизвици.

ЦЕЛИ

  • – Поттикнување, следење и развивање на креативноста и критичкото мислење кај жените и поттикнување на самодовербата кај жените;
  • – Програми за „Млада жена“, одржување бизнис часови, споделување искуства и сл;
  • – Организирање на обуки, кафе – состаноци, евенти за горенаведените цели, клубови за жени и девојчиња;
  • – Помош и донација на облека и меѓусебна соработка;
  • – Помош при изработка на апликации за вработување и интервјуирање;
  • – Советување и едукативни настани;
  • – Поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
  • – Организирање на стручни и научни предавања, работилници и презентации и соработка со други земји;
  • – Спроведување истражувања од областите на интерес и други работи;

ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИИ