Apple Tree

ДОНИРАЈ

За реализација на проекти на жените во Здружението за напредок, поддршка и одржлив
развој на жени ЕПЛ ТРИ. Нашата организација е отворена за соработка со помагатели кои
во своето работење покажуваат и општествена одговорност.
Однапред им се заблагодаруваме на сите оние кои на било каков начин ќе и помогнат на
нашата организација.
Вашата помош може да биде во материјални добра и финансиски средства наменети за
конкретни активности.
За помош во материјални добра, ве молиме да не контактирате на нашиот е-маил:
appletreebiljana333@gmail.com, на телефон: 076/446-792.

Донација во вид на финансиски средства може да остварите на следната жиро сметка:
Банка депонент: НЛБ Банка
Сметка: 210-074229890177
ЕДБ: 4082020526239